SKOLEUTVIKLING

En skole i forandring
Det er fokus både nasjonalt, regionalt og lokalt på å utvikle skolen for å øke elevenes læringsutbytte. I skoleutvikling er det et sentralt tema å evaluere og utvikle skolens egen praksis - det som skjer i klasserommet og hvilke prosesser man for øvrig har rundt undervisning, vurdering og skole-hjem-samarbeid. 
 
Høsten 2013 søkte AKG bistand til skoleutvikling fra Veilederkorpset. Dette er et utviklings-tiltak i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette var skolens første deltakelse i utviklingsprogram fra Udir.

Vi deltar i/har:

Vurdering for læring

Mestring i Altaskolen

Bistand fra Veilederkorpset

Veilederkorpset

 

Veilederkorpset gir støtte til skoleeiere og skoler som trenger vieledning, for å bedre læreprosessene i skolen (www.udir.no/veilederkorpset).

 

AKG er første private skole i Norge som har bistand fra Veilderkorpset. Siden første prøveprosjekt i 2009-2010 har ca 100 skoleeiere nasjonalt deltatt.

 

Vi har et kompetent team tilknyttet oss som består av fire veiledere som er eller har vært yrkesaktive i skolesektoren, i forskjellige roller.

 

Mestring i Altaskolen

 

Alta kommune som skoleeier deltar i den nasjonale satsingen "Ungdomstrinn i utviklgin" hvor hensikten er å utvikle mer praktisk, relevant, utfordrende og variert undervisning. Alle kommunens skoler omfattes av satsingen som lokalt kalles "Mestring i Altaskolen".

 

AKG er invitert til å delta på nettverkssamlinger sammen med andre skoler. Dette er et tilbud som vi er takknemlige for å få delta i!

En kort introduksjon:

Vurdering for læring

Music
Vurdering for læring

 

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring (Vfl) har pågått siden 2010. AKG har søkt og fått innvilget deltakelse i pulje 6 (2015-2017). Det overordnede målet for satsingen er at skoleeier og skoler skal videreutvikle en vurderingskultur og vurderingspraksis som har læring som mål. Vfl har fokus på underveisvurdering. Dette er den tilbakemelding og veiledning som elevene får mens de jobber med et fag/eller tema. Tradisjonelt har man hatt mer fokus på sluttvurdering, som er f.eks. prøver/eksamener etter avsluttede fag/tema.

 

Fire prinsipper er sentrale i Vurdering for læring:

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.

2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.

4. Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.