Elevens rett til et godt psykososialt miljø

 

"Alle elevar i grunnskole og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Dette følger av opplæringsloven § 9a-1. Privatskoleloven § 2-4 henviser til at dette også gjelder for private skoler.

 

 

Dette handler om at elevene skal trives godt på skolen og ikke oppleve krenkende handlinger eller mobbing fra medelever eller voksne. Forskning og erfaring viser også at elever som f.eks. er mobbet og gruer seg til å være på skolen ikke får like godt utbytte av undervisningen. Mobbing kan være et "lokk" som forhindrer læring.

 

På Utdanningsdirektoratets nettsider finnes informasjon til foreldre/foresatte om regler rundt elevenes psykososiale miljø. De har også god informasjon om hvordan man kan ta kontakt med skolen og hvordan man kan klage.

 

Det finnes en mal som kan brukes for å be om tiltak for et bedre psykososialt miljø. Det er ikke krav til å levere et skriflig skjema når man ber om tiltak. Allikevel anbefaler Utdanningsdirektoratet at man gjør det.