FORELDRERÅDSMØTE

Høstens foreldrerådsmøte ble avholdt onsdag 16. oktober 2019 kl. 19.00 på AKG.

Hva er foreldrerådet?

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte ved skolen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i å arbeide for et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger FAU, som er et arbeidsutvalg som er et bindeledd mellom foreldrene og skolen.

Hva skjer i foreldrerådsmøtet?

Foruten valg av FAU ønsker vi også å informere om og drøfte andre saker. Denne gangen deltok vår helsesykepleier med informasjon om tilstedeværelse og arbeid på skolen. Vi hadde også informasjon og drøfting i grupper rundt bruken av digitale hjelpemidler etter at skolen har kjøpt inn Chromebook til alle elever.

 

Referat fra møtet er sendt ut med ranselpost. 

_________________

Valg til FAU

 

FAU skal bestå av 5 medlemmer og to varamedlemmer. Valgperiode er to år.

 

Etter valget har FAU følgende medlemmer:

 

Valgt 2019:        Linn Monica Thomassen

                            Peter Arnesen

                            Susanne Olsen

Valgt 2018:        Markus Pettersen

                            Lene Marie Øvergård

Vara, valgt 2019: Magnus Arnesen

Vara, valg 2018: Anne Kristensen

FAU er ikke konstituert pr. 30.10.19.